อำเภอจัตุรัส

2 มี.ค 2561      80 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printทุ้งบัวแดง

 ทุ่งบัวแดง บึงละหานทุ่งบัวแดง บึงละหานบึงละหานเป็นบึงตื้นที่มีขนาดใหญ่ เป็นที่ลุ่มรองรับน้ำจากลำคันฉู โดยมีห้วยต่างๆ เช่น ห้วยกอก ห้วยหลัวเป็นทางน้ำเข้าสู่บึงละหานและ ไหลลงสู่แม่น้ำชี ในฤดูแล้งบึงจะแห้งมีเพียงตอนใต้ของบึงที่มีน้ำขังตลอดปี ความลึกที่สุดของบึงประมาณ 1.5 เมตร กลางบึงมีเกาะ ขนาดประมาณ 0.3 ตารางกิโลเมตร (187.5 ไร่) มีป่าละเมาะ พื้นที่โดยรอบบึงละหานจะมี ีลักษณะราบเรียบถึงค่อนข้างเรียบลักษณะดินโดยรอบเป็นดินที่เกิดจากการตกตะกอนทับถมของตะกอนลำน้ำ สภาพทางชีววิทยา