อำเภอแก้งคร้อ

2 มี.ค 2561      1496 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดอรุณธรรมสถาน พระธาตุชัยภูมิ
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในการดำริของ พระธรรมสิริชัย เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 13 ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2550 บนเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ ประดิษฐาน พระมหาธาตุเจดีย์สิริชัยภูมิ ที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนการสร้างพระเจดีย์ แบบโบราณ โดยมีเค้าโครงจากการผสมผสาน ระหว่างศิลปะล้านช้าง กับล้านนา ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาท เรือนยอด มีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ศิลปะแบบล้านช้างความสูงของเจดีย์จากฐาน ถึงยอด 21 เมตร โดยเจตนาในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์สิริชัยภูมินี้ เพื่อต้องการให้เป็นศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ จ.ชัยภูมิ เนื่องจากตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา แม้ว่า จ.ชัยภูมิจะมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่สมัยทวารวดี ขอม อยุธยา ล้านช้าง และรัตนโกสินทร์ แต่ยังขาดรูปแบบศิลปกรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ สถานที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถาน ที่อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวของจ.ชัยภูมิ คือเส้นทางที่จะเดินทางไปมอหินขาว และน้ำตกตาดโตน ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตร ที่สำคัญยังเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระมหาธาตุเจดีย์สิริชัยภูมิ

วัดป่าสุคะโต
ตั้งอยู่บริเวณบ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากที่ว่าการอำเภอขึ้นไปบนเขาประมาณ 35 กิโลเมตร ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2519 ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ 50 กิโลเมตร บนเนื้อที่ 500 ไร่ ในเทือกเขาภูแลนคาหรือภูโค้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 470 เมตรเป็นวัดที่คงสภาพธรรมชาติของป่าไม้สมบูรณ์ เหมาะที่จะปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะหลวงพ่อคำเขียนสุวรรโณ เจ้าอาวาส เป็นพระนักปฏิบัติที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา มีชาวญี่ปุ่นเข้ามาบวชเรียนเป็นศิษย์ ท่านเคยไปจำพรรษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้ว หลวงพ่อคำเขียนสุวณฺโณ ได้กล่าวถึงวัดป่าสุคะโต และ ความตั้งใจในการสร้างวัดป่าสุคะโตไว้ว่า "สุคะโต เป็นสถานที่ให้ผู้มาที่นี่ก็มาดี ผู้ออกจากที่นี่ไปก็ไปดีไปอยู่ที่ไหนก็ไปดี เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้คน แผ่นดิน แม่น้ำ ป่าไม้ อากาศ นี่แหละ ไปดี มาดี อยู่ดี เกิดจากคนก็ได้ เกิดจากดิน น้ำ ลม ไฟ ก็ได้ ไม่ใช่เราคนเดียว ให้ดินดี ให้ดินไปดีมาดี ป่าไปดีมาดี หลายๆอย่าง เรียกว่าสุคะโต ตั้งใจสร้างสุคะโตให้เป็นที่ตั้งที่เกิดของความดีหลายๆอย่าง เรามาอยู่ที่นี่แม้แต่ดินเราก็ไม่ขุด การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เราจะไม่เบียดเบียนอะไรไม่กระทบกระเทือนอะไร ให้เป็นที่ปลอดจากพิษภัยต่างๆ อยู่ด้วยกันทั้งสัตว์ ทั้งคน ทั้งป่าไม้ ทั้งแม่น้ำ ทั้งแผ่นดิน เป็นแหล่งชีวิตทุกๆด้านให้ครบวงจร ความตั้งใจที่มาอยู่ที่นี่จนถึงมรรคผลนิพพานนั่นแหละ ขอรับผิดชอบตรงนี้และขอท้าทายในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า ให้มาพิสูจน์ช่วยกันดู มีสถานที่ เราไม่พูดเฉยๆ มีที่ให้อยู่ มีข้าวให้กิน เป็นเพื่อน เป็นมิตร แนะนำพร่ำสอน ทำให้ดู อยู่ให้เห็น พูดให้ฟัง ถ้ามีคนมาอยู่ที่นี่ก็สมความตั้งใจ มาปฏิบัติธรรมก็เป็นความประสงค์อยู่แล้ว” ที่อยู่ : วัดป่าสุคะโต หมู่ ๘ บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๕๐


แหล่งที่มา :