บุคลากร

3 มี.ค 2561      114 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายไพบูลย์ กุลแพง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ


นางสาวสมลักษณ์ สมบัติมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายสมบูรณ์ เบี้ยกระโทก


นายพิชัย พลมณี
ผู้ช่วยช่างทั่วไป


นายโกกัณยะ ชาวนาเสียว
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นางสาวสรินดา คลองห้วยบง
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางนุจรินทร์ ชูสกุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสหรัฐ ขาวเขียว
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายชาลี ไขแข
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว


นางชรินที์ทิพย์ มณีวรรณ์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด


นายพิชิตชัย จำชาติ
เจ้าหน้าพลศึกษาประจำสำนักงาน