บุคลากร

3 มี.ค 2561      907 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นางสาวสมลักษณ์ สมบัติมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายสมบูรณ์ เบี้ยกระโทก 

พนักงานขับรถนายโกกัณยะ ชาวนาเสียว
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นางสาวสรินดา คลองห้วยบง
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางนุจรินทร์ ชูสกุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวฑิฆัมพร หวะสุวรรณ 

 เจ้าหน้าที่ธุรการนายนิทััศน์   พุกมาก
เจ้าหน้าพลศึกษาประจำสำนักงานนายชาลี ไขแข
เจ้าหน้าที่สื่อและประชาสัมพันธ์


นางชรินที์ทิพย์ มณีวรรณ์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด


นางสาวณิชกานต์  บุญปัญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายสาธิต   สิทธิวงศ์   

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ