บุคลากร

3 มี.ค 2561      263 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายมนตรี ปิยากุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ปฎิบัติราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมินางสาวสมลักษณ์ สมบัติมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายสมบูรณ์ เบี้ยกระโทก พนักงานขับรถ


นายโกกัณยะ ชาวนาเสียว
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นางสาวสรินดา คลองห้วยบง
เจ้าหน้าที่การเงิน


นางนุจรินทร์ ชูสกุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวฑิฆัมพร หวะสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายพิชิตชัย จำชาติ
เจ้าหน้าพลศึกษาประจำสำนักงาน


นายชาลี ไขแข
เจ้าหน้าที่สื่อและประชาสัมพันธ์


นางชรินที์ทิพย์ มณีวรรณ์
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด