บ้านบูรพา

11 พ.ค. 2561      49 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printบ้านบูรพา หมู่ ๑๔ ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เดิมนั้นเรียกว่า “บ้านเขว้า” ซึ่งอยู่ในเขตสุขาภิบาลบ้านเขว้า ชุมชนบ้านเขว้าเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่ย้ายมาจากจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสาะหาแหล่งทำกินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีดินและน้ำเพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อกลุ่มชนที่อพยพข้ามแม่น้ำชีมาพบที่ตั้งของหมู่บ้านปัจจุบัน ซึ่งมีเนินเหมาะสำหรับตั้งหมู่บ้าน เพราะรอบเนินนี้มีแหล่งน้ำ มีที่ราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกพืช ไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ จึงได้ตกลงใจตั้งรกรากที่แห่งนี้ และด้วยความที่ย้ายมาจากบ้านเขวา จังหวัดนครราชสีมา จึงเรียกตนเองว่า “ชาวบ้านเขว้า” ต่อมาจึงค่อยเพี้ยนเป็นบ้านเขว้าอย่างเช่นปัจจุบัน